Parametric design workshops in WroclawWarsztaty z projektowania parametrycznego we Wrocławiu

Between February and March 2012 Przemek together with Michał Piasecki and Mateusz Zwierzycki was running parametric design workshops in Wroclaw. Participants were introduced into vast world of practical and theoretical knowledge, starting from creating simple control-point driven 3D models, ending on panelizations, ribbed structures and automatic generation of architectural drawings.

To produce physical models tutors used laser and CNC cutting, and 3D printing. Main software platforms were Generative Components and Rhino Grasshopper, however Processing was also used for simple scripting exercises.

more information is on http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki

Pomiędzy lutym a marcem 2012 Przemek poprowadził wspólnie z Michałem Piaseckim oraz Mateuszem Zwierzyckim warsztaty z projektowania parametrycznego. Uczestnicy zostali przeprowadzeni przez rozległy obszar wiedzy praktycznej i teoretycznej, poczynając od tworzenia prostych modeli 3D opartych na punktach kontrolnych, poprzez struktury żebrowane i panelizacje, aż po automatyczne generowanie dokumentacji budowlanej.

Wykorzystano techniki cyfrowego wspomagania wytwarzania takie jak cięcie kartonu laserem, wycinanie CNC w sklejce oraz druk 3D. Głównymi programami były Generative Components oraz Rhino Grasshopper, ale poruszono też programowanie w środowisku Processing.

więcej informacji znajduje się na http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki

Arduino and Kinect Projects – book collaborationArduino and Kinect Projects – współudział w pisaniu książki

Przemek contributed a chapter to Arduino and Kinect Projects book, written originally by Enrique Melgar Ramos and Ciriaco Castro Diez. The chapter is a step-by-step tutorial of how to build a robotic drawing arm, driven by Kinect sensor and natural gestures. Book describes 10 do-it-yourself projects using Arduino and Kinect, original description from Amazon is as follows:

If you’ve done some Arduino tinkering and wondered how you could incorporate the Kinect?or the other way around?then this book is for you. The authors of Arduino and Kinect Projects will show you how to create 10 amazing, creative projects, from simple to complex. You’ll also find out how to incorporate Processing in your project design?a language very similar to the Arduino language.

The ten projects are carefully designed to build on your skills at every step. Starting with the Arduino and Kinect equivalent of “Hello, World,” the authors will take you through a diverse range of projects that showcase the huge range of possibilities that open up when Kinect and Arduino are combined.

 • Gesture-based Remote Control. Control devices and home appliances with hand gestures.
 • Kinect-networked Puppet. Play with a physical puppet remotely using your whole body.
 • Mood Lamps. Build your own set of responsive, gesture controllable LED lamps.
 • Drawing Robot. Control a drawing robot using a Kinect-based tangible table.
 • Remote-controlled Vehicle. Use your body gestures to control a smart vehicle.
 • Biometric Station. Use the Kinect for biometric recognition and checking Body Mass Indexes.
 • 3D Modeling Interface. Learn how to use the Arduino LilyPad to build a wearable 3D modelling interface.
 • 360? Scanner. Build a turntable scanner and scan any object 360? using only one Kinect.
 • Delta Robot. Build and control your own fast and accurate parallel robot.

Video demonstrating the robot described in mentioned chapter is on vimeo.

If you’re interested in tinkering with kinetic installations, this is definitely the position to get!

Link :

http://www.amazon.com/Arduino-Kinect-Projects-Design-Build/dp/1430241675

 

 

 

Przemek napisał rozdział do książki ‘Arduino and Kinect Projects’ , napisanej przez Enrique Melgar Ramos’a i Ciriaco Castro. Rozdział opisuje krok po kroku jak zbudować robotyczne ramię rysujące po papierze pisakiem, sterowane sensorem Kinect i naturalnymi gestami wykonywanymi przez użytkownika. Poza tym książka opisuje 10 projektów w stylu ‘zrób-to-sam’, wszystkie z nich używają Arduino i Kinecta. Oryginalny opis ze strony Amazon.com poniżej :

If you’ve done some Arduino tinkering and wondered how you could incorporate the Kinect?or the other way around?then this book is for you. The authors of Arduino and Kinect Projects will show you how to create 10 amazing, creative projects, from simple to complex. You’ll also find out how to incorporate Processing in your project design?a language very similar to the Arduino language.

The ten projects are carefully designed to build on your skills at every step. Starting with the Arduino and Kinect equivalent of “Hello, World,” the authors will take you through a diverse range of projects that showcase the huge range of possibilities that open up when Kinect and Arduino are combined.

 • Gesture-based Remote Control. Control devices and home appliances with hand gestures.
 • Kinect-networked Puppet. Play with a physical puppet remotely using your whole body.
 • Mood Lamps. Build your own set of responsive, gesture controllable LED lamps.
 • Drawing Robot. Control a drawing robot using a Kinect-based tangible table.
 • Remote-controlled Vehicle. Use your body gestures to control a smart vehicle.
 • Biometric Station. Use the Kinect for biometric recognition and checking Body Mass Indexes.
 • 3D Modeling Interface. Learn how to use the Arduino LilyPad to build a wearable 3D modelling interface.
 • 360? Scanner. Build a turntable scanner and scan any object 360? using only one Kinect.
 • Delta Robot. Build and control your own fast and accurate parallel robot.

Video pokazujące opisywanego robota w akcji jest do obejrzenia na  vimeo.

Książkę można kupić klikając na link poniżej :

http://www.amazon.com/Arduino-Kinect-Projects-Design-Build/dp/1430241675

 

 

 

Kinect workshops at Bartlett, UCL, 07-11 November 2011Warsztaty Kinect na Bartlett, UCL, 7-11 Listopad 2011

Between 7th and 11th of November, Przemek Jaworski together with Madhav Kidao taught a hands-on workshop on Kinect and interactive techniques. Main purpose was to use body as an interface, explore alternative data input techniques in design, and create augmented spaces that react to user movement. Techniques used included : gesture recognition, skeleton/hand/finger tracking, body movement detection and similar.

In addition, most of the installations were coupled with agent-based systems, to provide artificial collective intelligence environment, which was enriching the interactive layer, and providing live feedback on movements/data input.

W dniach 7-11 listopada Przemek Jaworski razem z Madhavem Kidao (UCL) prowadził praktyczne warsztaty z użyciem urządzenia Microsoft Kinect w kontekście technik interaktywnych. Głównym celem było wykorzystanie ciała ludzkiego jako interfejsu, oraz eksplorowanie alternatywnych technik nawigacji i wprowadzania danych projektowych. Użyto kilku najciekawszych technik augmentowanej rzeczywistości i reaktywnych przestrzeni czułych na ruch użytkownika : rozpoznawanie gestów, śledzenie szkieletu/dłoni/palców, detekcja ruchu itp.

Dodatkowo większość instalacji była sprzężona z generatywnymi systemami agentów, aby stworzyć środowisko oparte na zbiorowej inteligencji, wzbogacającej warstwę interaktywną o nieprzewidywalny ruch, światło i kształt

Presentations from Hackdays – videosPrezentacje z Hackdays w Łodzi – nagrania wideo

Organizers of Hackdays conference uploaded Przemek’s presentation videos to blip.tv portal

First presentation : Parametric and generative design in architecture and design : From modern 3d modelling techniques to digital fabrication.

direct link tutaj

Presentation two : Virtual models in real world – interaction through tangible multimedia installations

direct link tutaj

More videos of presentations from Łódź can be viewed under link below:

http://blip.tv/hackdaysW serwisie blip.tv ukazały się nagrania z prezentacji Przemka w Łodzi.

Prezentacja pierwsza : Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji.

bezpośredni link tutaj

Prezentacja druga : Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych

bezpośredni link tutaj

Więcej nagrań z prezentacji, które odbyły się w Łodzi pod poniższym linkiem :

http://blip.tv/hackdays

Interactive Table at HackdaysStół interaktywny zaprezentowany na Hackdays

During this year’s Hackdays cultural and networking event in Łódź, model of tangible urban table was presented by Jawor Design Studio. Table serves as an aid in urban design, providing realtime feedback on design decisions.

Podczas odbywającej się w Łodzi imprezy kulturalno-networkingowej Hackdays, został zaprezentowany stół interaktywny do projektowania urbanistycznego, zaprojektowany przez Jawor Design Studio.

Hackdays in Łodź, 18-21 August 2011Hackdays w Łodzi, 18-21 Sierpień 2011

Hackdays is an event bringing together artists, professionals, experimenters, and various sorts of creative minds to exchange information and mutual inspiration. Theme loosely revolves around the issues of physical computing, interaction and the use of multimedia in art and design.

Przemek will present two short lectures:

August 19, “Parametric and generative design in architecture and design. From modern 3Dmodeling techniques to digital fabrication ”

August 20 “Virtual models in the physical world – the interaction through the prism of tangible media installations”

link to the event: http://hackdays.pl/

Hackdays jest to wydarzenie skupiające artystów, profesjonalnych twórców, eksperymentatorów oraz wszelakij maści kreatywne umysły w celu wymiany informacji i wzajemnej inspiracji. Temat luźno orbituje wokół zagadnień ‘namacalnej komputacji” (physical computing) oraz interakcji i użycia multimediów w sztuce i designie.

Przemek zaprezentuje dwa krótkie wykłady :

19 sierpnia ?Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji?

20 sierpnia “Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych”

zapraszamy !

link do strony eventu : http://hackdays.pl/