Kinect workshops at Bartlett, UCL, 07-11 November 2011Warsztaty Kinect na Bartlett, UCL, 7-11 Listopad 2011

Between 7th and 11th of November, Przemek Jaworski together with Madhav Kidao taught a hands-on workshop on Kinect and interactive techniques. Main purpose was to use body as an interface, explore alternative data input techniques in design, and create augmented spaces that react to user movement. Techniques used included : gesture recognition, skeleton/hand/finger tracking, body movement detection and similar.

In addition, most of the installations were coupled with agent-based systems, to provide artificial collective intelligence environment, which was enriching the interactive layer, and providing live feedback on movements/data input.

W dniach 7-11 listopada Przemek Jaworski razem z Madhavem Kidao (UCL) prowadził praktyczne warsztaty z użyciem urządzenia Microsoft Kinect w kontekście technik interaktywnych. Głównym celem było wykorzystanie ciała ludzkiego jako interfejsu, oraz eksplorowanie alternatywnych technik nawigacji i wprowadzania danych projektowych. Użyto kilku najciekawszych technik augmentowanej rzeczywistości i reaktywnych przestrzeni czułych na ruch użytkownika : rozpoznawanie gestów, śledzenie szkieletu/dłoni/palców, detekcja ruchu itp.

Dodatkowo większość instalacji była sprzężona z generatywnymi systemami agentów, aby stworzyć środowisko oparte na zbiorowej inteligencji, wzbogacającej warstwę interaktywną o nieprzewidywalny ruch, światło i kształt

Hackdays in Łodź, 18-21 August 2011Hackdays w Łodzi, 18-21 Sierpień 2011

Hackdays is an event bringing together artists, professionals, experimenters, and various sorts of creative minds to exchange information and mutual inspiration. Theme loosely revolves around the issues of physical computing, interaction and the use of multimedia in art and design.

Przemek will present two short lectures:

August 19, “Parametric and generative design in architecture and design. From modern 3Dmodeling techniques to digital fabrication ”

August 20 “Virtual models in the physical world – the interaction through the prism of tangible media installations”

link to the event: http://hackdays.pl/

Hackdays jest to wydarzenie skupiające artystów, profesjonalnych twórców, eksperymentatorów oraz wszelakij maści kreatywne umysły w celu wymiany informacji i wzajemnej inspiracji. Temat luźno orbituje wokół zagadnień ‘namacalnej komputacji” (physical computing) oraz interakcji i użycia multimediów w sztuce i designie.

Przemek zaprezentuje dwa krótkie wykłady :

19 sierpnia ?Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji?

20 sierpnia “Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych”

zapraszamy !

link do strony eventu : http://hackdays.pl/

Smart Geometry Copenhagen – Interacting with Cities

Przemek Jaworski was tutoring a 4-day workshop during Smart Geometry 2011 Copenhagen conference. Workshop was mainly focused on parametric and generative techniques in context of urban design, and multi-touch, multi-user collaboration. 6 tangible tables were built during the event, 4 of them powered by Kinect sensors, two by hacked PS3 cameras (for multitouch surfaces). Effects can be seen below:

SmartGeometry2011 – Interacting with Cities from Rafael Roa on Vimeo.

More information about the projects is here.

Parametric design workshop

Przemek Jaworski and Michał Piasecki will lead a parametric design workshop held at Faculty of Architecture of Wroclaw Polytechnic University. Workshop will take place on 4 weekends, starting on 16/17 of April 2011. Material covered will include parametric BSplineSurfaces, panelization techniques of facades and roofs, automatic calculation of areas in freeform shapes and several key fabrication techniques. At the end participants will produce set of laser-cut physical models.

More info can be found here.

New SmartGeometry video

An interesting video outlining keypoints of the latest Smart Geometry and IaaC has been recently posted on Vimeo. Made as a documentary, quite succintly (11mins) it shows what the event was really about. It also explains how Institute of Advanced Architecture of Catalonia works.. definitely worth watching.

SmartGeometry 2010 from ON i ON comunicación on Vimeo.

(I am featured in 8th minute;-)