Interactive installation with Kinect and movement sensingInteraktywna instalacja z Kinectem i detekcją ruchu

Another prototype of interactive installation made with Processing. Particle spring system visualizes the speed of each particle by variable brightness, whilst moving towards physical objects sensed by Kinect 3d scanner.
Program works in two modes – at first particles are being repelled from moving persons, then moved towards them by magnetic attraction.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Kolejny prototyp interaktywnej instalacji stworzonej w Processing. System sprężynujących cząsteczek (agentów) wizualizuje prędkość każdej cząsteczki za pomocą jasności i koloru, podczas gdy każda z nich porusza się w kierunku fizycznego obiektu wykrytego przez sensor Kinect.
Na video widać program w dwóch trybach – najpierw cząsteczki ‘uciekają’ od poruszających się osób, potem są do nich przyciągane.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Zmorph 3d printer development – chamberDrukarka Zmorph – nowy projekt komory

Zmorph is evolving to next stage – now it’s being equipped with enclosure (chamber) that keeps the heat inside and prevents plastic from warping due to rapid cooling. Idea is now entering testing phase, we’re hoping that it will perform as expected. Keep your fingers crossed! 🙂

 

 Zmorph ewoluuje do następnego etapu – już wkrótce będzie wyposażony w obudowę (komorę) która trzyma temperaturę wydruku na wysokim poziomie i przeciwdziała podkurczaniu się warstw plastiku w wyniku chłodzenia. Pomysł wchodzi w fazę prototypowania i testowania, mamy nadzieję, że będzie działał jak przewidujemy. Trzymajcie kciuki! 🙂

 

 

3d printing in large scale – experimentEksperyment z drukowaniem 3D w dużej skali

Over course of summer Jawor Design Studio was involved in 3d printing of large scale spatial installation designed by Michał Piasecki and Mikołaj Molenda. In cooperation with Bolesław Telesiński and Piotrek Halczuk we built 6 Zmorph 3d printers and printed over 500 pieces made of ABS plastic. The installation will be opened this autumn in Warsaw, and will be fully video mapped, to create interactive audio-visual structure.

Mikołaj Molenda created a short movie about the process of printing, which will be later expanded to full documentary. Teaser attached below :

 

image courtesy of Mikołaj Molenda, all rights reserved

image courtesy of Mikołaj Molenda, all rights reserved

 

Some photos from the workshop :

More information about Zmorph 3d printers is available on http://zmorph3d.com/Tego lata Jawor Design Studio było zaangażowane w projekt dużej instalacji przestrzennej w całości wykonanej na drukarkach 3D. W kooperacji z Bolesławem Telesińskim oraz Piotrem Halczukiem zbudowaliśmy 6 drukarek 3D Zmorph i wydrukowaliśmy ponad 500 elementów, które razem stworzą trójwymiarową rzeźbę z plastiku ABS. Instalacja zaprojektowana przez Michała Piaseckiego i Mikołaja Molendę będzie otwarta tej jesieni, i będzie w pełni video mappowana, tworząc niesamowitą audio-wizualną kompozycję.

Mikołaj Molenda nakręcił i zmontował krótki film pokazujący proces drukowania, który zostanie wkrótce rozbudowany do dłuższego filmu dokumentalnego. Trailer poniżej :

 

image courtesy of Mikołaj Molenda, all rights reserved

foto Mikołaj Molenda

A tak wygląda warsztat z drukarkami :

Więcej informacji o drukarkach Zmorph 3d można znaleźć na http://zmorph3d.com/

 

 

Parametric plywood pavillion – first sketchesParametryczny pawilon ze sklejki – wstępne szkice

Jawor Design Studio is developing a construction system for parametric plywood pavillion, which is going to be fabricated in July, during parametric design workshops held in Wrocław. Initial 3d sketches below :

Structure was designed with use of dynamic relaxation and node aggregation techniques, which was programmed in Processing. Precise parametric geometry was then built in Generative Components, then it was prepared for digital fabrication on CNC machine.

Special node system was developed to accomodate twisting geometry of non-planar connections :

All steps required to generate such structures will be explained in detail during workshops held in Faculty of Architecture (TU Wrocław) between 20 and 24th June :

Jawor Design Studio is developing a construction system for parametric plywood pavillion, which is going to be fabricated in July, during parametric design workshops held in Wrocław. Initial 3d sketches below :

Structure was designed with use of dynamic relaxation and node aggregation techniques, which was programmed in Processing. Precise parametric geometry was then built in Generative Components, then it was prepared for digital fabrication on CNC machine.

Special node system was developed to accomodate twisting geometry of non-planar connections :

All steps required to generate such structures will be explained in detail during workshops held in Faculty of Architecture (TU Wrocław) between 20 and 25th June :

Parametric design workshops in WroclawWarsztaty z projektowania parametrycznego we Wrocławiu

Between February and March 2012 Przemek together with Michał Piasecki and Mateusz Zwierzycki was running parametric design workshops in Wroclaw. Participants were introduced into vast world of practical and theoretical knowledge, starting from creating simple control-point driven 3D models, ending on panelizations, ribbed structures and automatic generation of architectural drawings.

To produce physical models tutors used laser and CNC cutting, and 3D printing. Main software platforms were Generative Components and Rhino Grasshopper, however Processing was also used for simple scripting exercises.

more information is on http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki

Pomiędzy lutym a marcem 2012 Przemek poprowadził wspólnie z Michałem Piaseckim oraz Mateuszem Zwierzyckim warsztaty z projektowania parametrycznego. Uczestnicy zostali przeprowadzeni przez rozległy obszar wiedzy praktycznej i teoretycznej, poczynając od tworzenia prostych modeli 3D opartych na punktach kontrolnych, poprzez struktury żebrowane i panelizacje, aż po automatyczne generowanie dokumentacji budowlanej.

Wykorzystano techniki cyfrowego wspomagania wytwarzania takie jak cięcie kartonu laserem, wycinanie CNC w sklejce oraz druk 3D. Głównymi programami były Generative Components oraz Rhino Grasshopper, ale poruszono też programowanie w środowisku Processing.

więcej informacji znajduje się na http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki